Päiväkodit - pienehköt yksiköt ja ryhmät tukevat lapsen kehitystä

Tavoitteenamme on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista turvallisessa ja virikkeellisessä hoitopaikassa.

Vahvuutenamme on pienet yksiköt, jolloin jokainen lapsi pystytään huomioimaan yksilönä. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi kokee olonsa hoidossa turvalliseksi ja myös koko perhe kokee lapsen hoidon olevan turvallista. Samoin tavoitteenamme on antaa kaikille lapsille heidän oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisia virikkeitä. Kaikissa taloissa on omat turvallisuussuunnitelmat, jotka käsittävät päivän toiminnan sekä ulkona että sisällä sekä myös toimintaohjeet retkiä varten huomioiden erityisesti turvallisuusasiat. Kodinomaisuus ja joustavuus kaikessa toiminnassa ovat toimintamme kulmakiviä. Päämääränämme on hyvin voiva lapsi sekä tyytyväiset vanhemmat.

Kasvatuskumppanuus

Kasvatusoikeus ja -vastuu on lapsen vanhemmilla. Kasvatuskumppanuus on vastuun jakamista päivähoitohenkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lapsen hoito, kasvatus ja opetus pohjautuvat vanhempien kanssa tehtävään yksilölliseen kasvatussuunnitelmaan. Kasvatussuunnitelmaa arvioidaan vähintään kerran vuodessa, jolloin yhdessä pohditaan mitä ja missä asioissa lapsi kaipaa tukea ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Kasvatuskumppanuutta on myös päivittäinen raportointi lapsen päivästä ja siihen kuuluvista tapahtumista. Kasvatuskumppanuus on molemminpuolista luottamusta vanhempien ja päivähoitohenkilökunnan kanssa.

Käytössämme on sähköinen tiedonvälitysjärjestelmä Muksunkirja, jota kautta vanhemmat saavat tietoa viikottaisista suunnitelmista ja tapahtumista, viikon ruokalistan ja akuutit tiedotteet. Lisäksi perheillä on mahdollisuus tätä kautta saada myös valokuvia lapsensa touhuista ja päiväkodin tapahtumista reaaliaikaisesti.

Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan

Lähtökohtanamme on ottaa lapsi huomioon omana itsenäisenä yksilönä, jolla on omat tarpeet ja tavoitteet. Lapsi on jo pienenä ajatteleva ja tunteva ihminen, jolla on omat yksilöidyt tarpeet.Lapsen kehitys on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii yhteistyötä kaikilta lapsen kanssa tekemisissä olevilta ihmisiltä. Lasta on tuettava hänen omien tarpeidensa ja kehitystasonsa mukaan. Kaiken tämän onnistuminen vaatii jatkuvaa kuuntelua, keskustelua ja vuorovaikutusta.


Satumaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Siinä otetaan huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Satumaassa tuetaan lapsen kasvua asettamalla lapsille turvalliset rajat. Tärkeää on tukea lasta olemaan oma itsensä, rohkaista ja ymmärtää. Onnistumisen tukeminen on erityisen tärkeää, samoin hyväksytyksi tuleminen. Näitä ohjenuoria noudattaen pyrimme antamaan lapselle hyvää hoitoa ja takaamaan turvallisen kasvuympäristön.

 

Kiinnostuitko?

Anna lapsellesi mahdollisuus turvalliseen ja virikkeelliseen hoitoympäristöön.

Jätä hoitopaikkahakemus   

 

REALLY?